සහතිකය

කල්පැවැත්ම පන්තිය 1 සහ 4 පන්තිය භාවිතා කරන්න

කල්පැවැත්ම පන්තිය 1 සහ 41 පන්තිය භාවිතා කරන්න
කල්පැවැත්ම පන්තිය 1 සහ 42 පන්තිය භාවිතා කරන්න

ගින්නට ප්‍රතික්‍රියාව (තට්ටු කිරීම)

ගින්නට ප්‍රතික්‍රියාව (තට්ටු කිරීම)1
ගින්නට ප්‍රතික්‍රියාව (ඩෙකිං)2

ස්ලිප්-ප්‍රතිරෝධය

ස්ලිප්-ප්‍රතිරෝධය1
ස්ලිප්-ප්‍රතිරෝධය2

FSC

ගින්නට ප්‍රතිචාරය (බිත්තිය)

ෆෝමල්ඩිහයිඩ් විමෝචනය

FSC
ගින්නට ප්‍රතිචාරය (බිත්තිය)
ෆෝමල්ඩිහයිඩ් විමෝචනය